ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ

Τι είναι το Ελληνικό Σήμα;

Ελληνικό Σήμα, Ελληνικά Ποιοτικά προϊόντα, Ελληνικά προϊόντα
Ελληνικό Σήμα, Ελληνικά Ποιοτικά προϊόντα, Ελληνικά προϊόντα

Μετά από διαβουλεύσεις και παλινδρομήσεις ετών επί τέλους έχουμε για τα Ελληνικά Ποιοτικά προϊόντα ένα διεθνές αναγνωρίσιμο σήμα, το δικό μας Ελληνικό σήμα!

Είναι αλήθεια ότι ΔΕΝ επιτρέπετε διεθνώς να τοποθετεί εθνικά σύμβολα π.χ. την σημαία στο μπουκάλι π.χ. ενός Ιταλικού ή Γαλλικού κρασιού.

Το συγκεκριμένο σήμα δίδετε κάτω από αυστηρές ποιοτικές προδιαγραφές.

Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις

Τι είναι το Ελληνικό Σήμα;

Το σήμα ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών, ταυτοποιεί την ελληνική προστιθέμενη αξία προϊόντων και υπηρεσιών διαφόρων κατηγοριών.

Βρίσκεται στη διάθεση των επιχειρήσεων που παράγουν στη χώρα μας αλλά και των καταναλωτών σε όλον τον κόσμο που επιλέγουν την ελληνική γη, τα ελληνικά χέρια και το ελληνικό μυαλό.

Σκοπός του είναι η εδραίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα προϊόντα που δηλώνονται ελληνικά και η αποφυγή φαινομένων παραπλάνησης τους, η προστασία των συμφερόντων των παραγωγών από απομιμήσεις και αθέμιτο ανταγωνισμό, καθώς και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Ταυτόχρονα μέσα από τη δράση αυτή προωθούνται τα τοπικά προϊόντα και η τοπική επιχειρηματικότητα, μέρος της οποίας αποτελούν οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις παραγωγών και μεταποιητών των ελληνικών προϊόντων.

Ποιο είναι το Νομικό Πλαίσιο για το Ελληνικό Σήμα;

Η πρωτοβουλία για την ανάπτυξη του Σήματος ξεκίνησε το 2010 με τη συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής. Έπειτα από αλλεπάλληλες διαβουλεύσεις τόσο με τους ενδιαφερόμενους φορείς όσο και με την Κομισιόν και τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, οι σχετικές διατάξεις υπερψηφίστηκαν από τη συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής Βουλής με το Ν. 4072/2012. Μια μικρή τροποποίηση επήλθε με το Νόμο 4155/2013.

Ρόλο να συντονίζει και να γνωμοδοτεί στον Υπουργό Ανάπτυξης για ότι έχει σχέση με το Σήμα έχει αναλάβει η Επιτροπή Ελληνικού Σήματος που προεδρεύετε από το Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και αποτελείται από εκπροσώπους φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης και της αγοράς.

Είναι συμβατή η χρήση εθνικού σήματος με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο;

Το Ελληνικό Σήμα, είναι κρατικό, απονέμεται όμως προαιρετικά εφόσον αυτό ζητηθεί από τις επιχειρήσεις. Συνεπώς δεν αποτελεί εμπόδιο ή παράβαση κανόνων ανταγωνισμού. Επίσης δεν συνδέεται με ισχυρισμό ποιότητας παρά μόνο με την εθνικότητα της προστιθέμενης αξίας. Στην πραγματικότητα, η ελληνική νομοθεσία αποτελεί μια καινοτομία στην Ευρώπη και αποτελεί πρότυπο που άλλες χώρες σχεδιάζουν να υιοθετήσουν.

Γιατί ενδιαφέρει το Ελληνικό Σήμα μια επιχείρηση

Η υιοθέτηση του Ελληνικού Σήματος πιστοποιεί με ασφάλεια το προϊόν ή την υπηρεσία για την ελληνικότητα τους. Οι φορείς του Σήματος θα επωφελούνται από την αναγνωρισιμότητα του τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας.

Δίνεται η δυνατότητα για τους παραγωγούς, είτε στον πρωτογενή τομέα είτε στη μεταποίηση, ή στις υπηρεσίες, να προωθούν εφόσον το επιθυμούν την ελληνικότητα τους. Δικαιούχοι του σήματος είναι επιχειρήσεις που επενδύουν στην ελληνική παραγωγή ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

Ποιο είναι το Ελληνικό Σήμα;

Σύμφωνα με τη με αριθμό 67382/ 4/12/2014 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας « Σήμα Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών».

Το σήμα Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών είναι το ακόλουθο:

elliniko-sima-gia-ladi

Πως εκδίδονται οι σχετικοί Κανονισμοί της Απονομής του Ελληνικού Σήματος;

Νόμος του 2013. (Ν.4155/2013)

Κάθε παραγωγικός φορέας ή ομάδα επιχειρήσεων, προτείνει στην Επιτροπή Ελληνικού Σήματος (με βάση υπόδειγμα http://gge.gov.gr/?p=11960), σχέδιο Κανονισμού για κάθε κλάδο. Στη συνέχεια εκδίδεται η σχετική ΚΥΑ του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

Ο Κανονισμός περιλαμβάνει τα κριτήρια απονομής αλλά και τη μεθοδολογία πιστοποίησης, ελέγχου κλπ.

Ποια είναι τα κριτήρια για την απονομή του Ελληνικού Σήματος;

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες: α) τα φυσικά προϊόντα, β) τα µμεταποιημένα φυσικά προϊόντα και γ) τα λοιπά ( βιομηχανικά – βιοτεχνικά) προϊόντα και υπηρεσίες.

Για την απονομή του Ελληνικού σήματος, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που θέτουν οι διεθνείς, κοινοτικές και εθνικές διατάξεις σχετικά µε τα χαρακτηριστικά, τις επισημάνσεις, την ασφάλεια και προστασία του καταναλωτή. Επίσης, θα πρέπει από την παραγωγή ή την επεξεργασία τους να προκύπτει εγχώρια προστιθέμενη αξία.
Ειδικά για τα φυσικά προϊόντα (αγροτικά, κτηνοτροφικά προϊόντα, πρώτες ύλες), ως βασικό κριτήριο για την απονομή του σήματος ορίζεται η παραγωγή ή εκτροφή ή η συγκομιδή, ανάλογα µε το προϊόν, στην Ελληνική Επικράτεια.

Ειδικότερα στα Ελληνικά μεταποιημένα φυσικά προϊόντα, για την απονομή του Ελληνικού σήματος, πρέπει ποσοστό της μάζας των συστατικών τους ή της μάζας της βασικής πρώτης ύλης που χρησιμοποιείται να προέρχεται από την Ελλάδα.

Με τον σχετικό κανονισμό της απονομής καθορίζεται, για κάθε κατηγορία προϊόντος, συγκεκριμένα το ποσοστό επί της µμάζας του κάθε επί μέρους συστατικού ή της βασικής πρώτης ύλης.

Με τον κανονισμό μπορεί να εισάγονται εξαιρέσεις από το κριτήριο αυτό στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) για πρώτες ύλες που δεν υπάρχουν ή δεν είναι δυνατόν να παραχθούν στην Ελληνική Επικράτεια ή παράγονται σε µη επαρκείς ποσότητες,

β) για προϊόντα, η ελληνικότητα των οποίων συνίσταται στον παραδοσιακό ή τον ιδιαίτερο τρόπο παρασκευής και επεξεργασίας τους,

γ) επίσης, μπορεί να εισάγονται προσωρινές εξαιρέσεις από το κριτήριο, εφόσον παρουσιάζεται έλλειψη σε συγκεκριμένη πρώτη ύλη, που οφείλεται σε αντικειμενικά, έκτακτα και εξαιρετικά γεγονότα, όπως ενδεικτικά φυσικές καταστροφές ή κακές καιρικές συνθήκες.

Για τα λοιπά ( Βιομηχανικά – βιοτεχνικά) προϊόντα και υπηρεσίες, ως βασικό κριτήριο απονομής ορίζεται το ποσοστό του κόστους παραγωγής που πραγματοποιείται στην Ελληνική Επικράτεια, όπως αυτό εξειδικεύεται µε τον Κανονισμό Απονομής για κάθε προϊόν ή υπηρεσία.

Στο κόστος παραγωγής περιλαμβάνονται δαπάνες που αφορούν στην έρευνα και την ανάπτυξη του προϊόντος ή της υπηρεσίας, ενώ αποκλείονται όσες αφορούν την προώθηση, προβολή και Διαφήμιση του προϊόντος.

elliniko-sima-gia-feta

Θα πληρώνουν οι επιχειρήσεις κάποιο τέλος, για να λάβουν το σήμα;

Ανάλογα με τον κανονισμό και με τον φορέα απονομής αυτό ποικίλει.

Για ποια προϊόντα ή υπηρεσίες υπάρχει ήδη Κανονισμός απονομής Ελληνικού Σήματος;

Υπάρχουν ήδη κανονισμοί για τα γαλακτοκομικά και τα αλκοολούχα ποτά. Στο διαδικτυακό τόπο της ΓΓΕ Κατηγορία /Ελληνικό Σήμα /Κανονισμοί http://gge.gov.gr/?cat=59 θα βρείτε τους Κανονισμούς για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που έχουν ήδη εκδοθεί.

Αναλυτικά για την Διαδικασία απονομής του Ελληνικού Σήματος.

Για την απονομή του δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού Σήματος ο ενδιαφερόμενος Επιχειρηματίας υποβάλλει αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, έντυπα ή ηλεκτρονικά, και καταβάλλει τα οριζόμενα κατά περίπτωση τέλη στον φορέα που είναι αρμόδιος σύμφωνα µε τους Κανονισμούς του άρθρου 187 για την απονομή του Ελληνικού Σήματος.

Για πόσο διάστημα μπορώ να αποκτήσω το Ελληνικό Σήμα;

Το δικαίωμα χρήσης του Σήματος Απονέμεται για αόριστη διάρκεια. Ο δικαιούχος οφείλει καθ’ όλη την διάρκεια χρήσης του να συμμορφώνεται µε τις προϋποθέσεις χορήγησής του, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Η τήρηση των προϋποθέσεων χρήσης του Σήματος διασφαλίζεται µε έκτακτους ελέγχους που διενεργεί ο Φορέας απονομής του Σήματος. Ο δικαιούχος καταβάλλει κατ’ έτος τέλος χρήσης, άλλως το δικαίωμα του αυτοδικαίως ανακαλείται. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ρυθμίζονται κάθε Θέμα σχετικό µε την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου και το ύψος του τέλους χρήσης.»

Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι μαζί με ότι προσδίδει υπέρ Αξία στο δικό μας προϊόν που θα θελήσουμε να το Εξάγουμε το Ελληνικό σήμα είναι ότι καλύτερο για την επιχείρηση μας.

Πηγή: agrotikesepidotiseis

Διαβάστε ΕΔΩ όλα τα τελευταία νέα από την Αμφιλοχία

Διαβάστε επίσης:

932 Εκατ. Ευρώ Στους Λογαριασμούς 622.000 Αγροτών

Διάλυση Της ΔΕΥΑ Από Τον Δήμο Αμφιλοχίας

Amfilochia.gr – Ειδήσεις και νέα από την Αμφιλοχία και τον νομό Αιτωλοακαρνανίας