ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ

Ξεκινά επιδότηση για αγροτική παραγωγή 75%

Επιδότηση για αγροτική παραγωγή 75%
Επιδότηση για αγροτική παραγωγή 75%

Ισχυρά χρηματοδοτικά κίνητρα για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στον πρωτογενή τομέα, παρέχονται μέσω της δράσης 4.2.1 “Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν” που υπάγεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020”.

Με τη συγκεκριμένη δράση, επιχορηγούνται επενδύσεις της τάξεως από 600.000 έως και 5.000.000 ευρώ, με ποσοστό που σε ορισμένες περιπτώσεις (σ.σ. νησιά του Αιγαίου) φθάνουν και το 75%. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 120 εκατ. ευρώ, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους έως και τις 18 Αυγούστου 2017.

Στόχος της δράσης, κατά κύριο λόγο, είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων των ανωτέρω κλάδων καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή, η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και η διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς και η προστασία της ανθρώπινης υγείας.

Στο πλαίσιο της δράσης 4.2.1 ενισχύονται πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι επιλέξιμη κάθε μορφή επιχείρησης που έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας. Βέβαια, αν ληφθεί υπόψη ότι ο ελάχιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι οι 600.000 ευρώ, είναι αρκετά δύσκολο να συμμετάσχουν πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Ποια προϊόντα αφορά

Η αίτηση στήριξης αφορά σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους επιλέξιμους κλάδους:

1) Κρέας – πουλερικά – κουνέλια.

2) Γάλα.

3) Αυγά.

4) Σηροτροφία – μελισσοκομία – σαλιγκαροτροφία – διάφορα ζώα.

5) Ζωοτροφές.

6) Δημητριακά.

7) Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων).

8) Οίνος.

9) Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί.

10) Άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία ανθέων).

11) Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά.

12) Σπόροι και Πολλαπλασιαστικό Υλικό.

13) Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).

Στο πλαίσιο της δράσης είναι επιλέξιμες προς στήριξη δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονισμού, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδας όπως και δραστηριότητες συγχώνευσης μονάδων υπό τις εξής προϋποθέσεις/εξαιρέσεις:

α) Η αίτηση στήριξης αφορά παραγωγή προϊόντων εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης με αξιοποίηση πρώτης ύλης εντός του Παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ.

β) Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση ελαιοτριβείων.

γ) Η ίδρυση σφαγείου είναι επιλέξιμη μόνο σε νησιωτικές περιοχές και ετήσια δυναμικότητα μέχρι 400 τόνους κρέατος.

δ) Η ίδρυση σφαγείων πουλερικών είναι επιλέξιμη μόνο σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές.

Το ύψος της επιδότησης, μπορεί να ανέλθει στο 75% για τις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, στο 50% για τις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου και Κρήτης και στο 40% για τις Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας.

Σημειώνεται ότι τα ποσοστά που αντιστοιχούν στην παραπάνω κατηγοριοποίηση των Περιφερειών προσαυξάνονται άπαξ κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες, υπό τον όρο ότι η ανώτατη συνδυασμένη στήριξη δεν υπερβαίνει το 90%, στην περίπτωση δράσεων που συνδέονται με συγχωνεύσεις οργανώσεων παραγωγών. Οι συγχωνεύσεις οργανώσεων παραγωγών που επιθυμούν να ενισχυθούν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης και παράλληλα έχουν ενισχυθεί από άλλο πρόγραμμα ως συγχώνευση οργάνωσης παραγωγών, προσκομίζουν σχετική απόφαση με το ποσοστό χρηματοδότησής τους, προκειμένου να υπολογιστεί ορθά το ποσοστό χρηματοδότησης που θα λάβουν από το ΕΓΤΑΑ.

Που θα απευθυνθώ για να πάρω την Επιδότηση;

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στη δράση 4.2.1 θα πρέπει να υποβάλλουν προς τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ, ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr, καθώς επίσης και πλήρη φάκελο υποψηφιότητας (ηλεκτρονικά μέσω ΠΣΚΕ και εντύπως).

agrotikesepidotiseis