ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ

Επιδότηση Αγροτών ύψους για «Γεωργοπεριβαλλοντικά» και «Βιολογικά»

Την έγκριση πιστώσεων για την καταβολή ανειλημμένων υποχρεώσεων του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» και του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 που αφορούν το έτος 2017, προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση των αναπληρωτών υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με τη δημοσίευση της ΚΥΑ, ανοίγει ο δρόμος για την εκταμίευση 130 εκατ. ευρώ, από τα οποία θα πληρωθούν οι δικαιούχοι των Βιολογικών.

Μάλιστα, οι πληροφορίες από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αναφέρουν πως οι πληρωμές για τα Βιολογικά του έτους 2014 θα ολοκληρωθούν εντός Ιουνίου.

Το ΦΕΚ

Στη σχετική δημοσίευση στο ΦΕΚ, αναφέρονται μεταξύ άλλων, τα εξής:

Η δαπάνη αφορά σε καταβολή ανειλημμένων υποχρεώσεων προηγούμενων ετών εφαρμογής και χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι όσοι βρίσκονται υπό γεωργοπεριβαλλοντική δέσμευση στο πλαίσιο των Κανονισμών (ΕΟΚ) 2078/92 και (ΕΚ) 1698/2005, στους οποίους καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από τους παραπάνω Κανονισμούς ενισχύσεις, εφόσον τηρούν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

Η χρηματοδότηση Δράσεων των Μέτρων 10 και 11 του ΠΑΑ 2014-2020 περιλαμβάνει: α) την καταβολή ενισχύσεων των Δράσεων των Μέτρων 10 και 11 για προηγούμενα έτη εφαρμογής. β) την κάλυψη των προκαλούμενων από την εφαρμογή των δαπανών των εν λόγω μέτρων.

Η συνολική δημόσια δαπάνη για το έτος 2017 ανέρχεται σε 130.000.000 ευρώ και αφορά στην κάλυψη νομικών δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους.

Στις δαπάνες που αφορούν στην ενίσχυση των δικαιούχων, συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), με ποσοστά συμμετοχής, όπως αυτά ορίζονται στον εκάστοτε χρηματοδοτικό πίνακα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020.

Διαπιστευμένος Οργανισμός Πληρωμής των ενισχύσεων για τα Μέτρα 10 και 11 είναι ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).

Η δημόσια δαπάνη που προκύπτει από την εφαρμογή της παρούσας βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), ο οποίος χρηματοδοτείται από τον ΚΑΕ 5323 Ε.Φ. 29/110 του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα από την ανωτέρω πίστωση επιστρέφονται στον κρατικό προϋπολογισμό (Κ.Α. Εσόδου 3919).

Το ελληνικό δημόσιο είναι δικαιούχος της κοινοτικής συμμετοχής, η οποία μεταφέρεται στο λογαριασμό αυτού, που τηρείται στο κεντρικό κατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδας.

Οι δαπάνες που αφορούν στην οικονομική ενίσχυση των δικαιούχων, ανέρχονται στο ποσό των 130.000.000 ευρώ.

agrotikes-epidotiseis