ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όλες οι Επιδοτήσεις Βιολογικής Γεωργίας και τα ποσά μέχρι το 2020

Επιδοτήσεις Βιολογικής Γεωργίας
Επιδοτήσεις Βιολογικής Γεωργίας

Επιδοτήσεις Βιολογικής Γεωργίας

Επιδοτήσεις Βιολογικής Γεωργίας – Σε δύο δράσεις θα χωρίζεται το Μέτρο 11 «Βιολογική Γεωργία» στο νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020. Η μία δράση θα αφορά τους νεοεισερχόμενους στις βιολογικές καλλιεργητικές μεθόδους και θα έχει τριετή διάρκεια, με υψηλότερες ενισχύσεις.

Η δεύτερη δράση θα αφορά όσους ήδη είναι πιστοποιημένοι βιοκαλλιεργητές, θα έχει πενταετή διάρκεια και χαμηλότερες ενισχύσεις.

Τα ποσά των ενισχύσεων για την πρώτη δράση που αφορά την τριετή μετάβαση από τη συμβατική στη βιολογική γεωργία, σύμφωνα με την πρόταση της Ελλάδας που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυμαίνονται από 90 ευρώ το στρέμμα (ροδάκινα, βερίκοκα, επιτραπέζια σταφύλια κ.ά.) έως 12,2 ευρώ το στρέμμα (σκληρό σιτάρι, κριθάρι κ.ά.):

Τα ποσά των ενισχύσεων για τη δεύτερη δράση που αφορά την πενταετή διατήρηση της ήδη υφιστάμενης και πιστοποιημένης βιολογικής εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την πρόταση της Ελλάδας που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυμαίνονται από 90 ευρώ το στρέμμα (ροδάκινα, βερίκοκα, επιτραπέζια σταφύλια .κ.ά.) έως 12 ευρώ το στρέμμα (σκληρό σιτάρι, κριθάρι κ.ά.):

 

11.1 – ενίσχυση για τη μεταπήδηση σε πρακτικές και μεθόδους βιολογικής γεωργίας

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύεται η μετατροπή των καλλιεργητικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στη γεωργία από συμβατικές σε βιολογικές, σε δικαιούχους που εφαρμόζουν τον Κανονισμό 834/2007. Οι δικαιούχοι δεσμεύονται να συνάψουν σύμβαση με εγκεκριμένο Οργανισμό Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων.

Η δέσμευση είναι τριετούς διάρκειας και εφαρμόζεται σε καθορισμένα αγροτεμάχια καθόλη τη διάρκεια της τριετίας. Οι δικαιούχοι του υπομέτρου, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της τριετούς δέσμευσης τους για μετατροπή του συστήματος καλλιέργειας σε βιολογική, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ενταχθούν στο υπομέτρο “ Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής”

Ο δικαιούχος δεσμεύεται να καταρτιστεί στις βιολογικές καλλιεργητικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στο πλαίσιο του μέτρου 1 «μεταφορά γνώσης και δράσεις πληροφόρησης» του ΠΑΑ 2014 – 2020.

Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής: Όλη η χώρα

Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως, ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους για και το διαφυγόν εισόδημα και τις πρόσθετες δαπάνες ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που αναλήφθησαν.

Δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι μπορεί να είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, οι οποίοι ανταποκρίνονται στον ορισμό των ενεργών αγροτών σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013, όπως προσδιορίστηκε στις εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους:

για το διαφυγόν εισόδημα που συνεπάγεται η μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία.

για το πρόσθετο κόστος που συνίσταται σε εργαστηριακές αναλύσεις

Οι δαπάνες πιστοποίησης για τους νεοεισερχόμενους δύνανται να ενισχυθούν από το μέτρο 3 «στήριξη για νέα συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας» του ΠΑΑ 2014-2020.

Όροι επιλεξιμότητας

Ο δικαιούχος πρέπει να είναι ενεργός γεωργός σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013, όπως προσδιορίστηκε στις εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Τα αγροτεμάχια που θα ενταχθούν στο υπομέτρο πρέπει να τηρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις

Να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου.

Στην περίπτωση των μόνιμων φυτειών (δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπελώνες) τα προς ένταξη αγροτεμάχια θα πρέπει να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου με επιλέξιμη για τη δέσμευση καλλιέργεια

Να κατέχονται νόμιμα καθ’ όλη την περίοδο της δέσμευσης.

Το ελάχιστο μέγεθος των υπό ένταξη αγροτεμαχίων ανέρχεται σε 0,1Ha. Το ελάχιστο μέγεθος της εκμετάλλευσης ανέρχεται σε 0,2 Ha για ετήσιες καλλιέργειες, 0,3 για μόνιμες φυτείες και 0,3 για μικτές εκμεταλλεύσεις.

Όσον αφορά την ομάδα καλλιέργειας «Ελαιοκομία», η ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης των υπό ένταξη ελαιοτεμαχίων ανέρχεται σε 80 ελαιόδεντρα/Ha προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι πρόκειται για συστηματικό ελαιώνα.

Επιλέξιμες στο πλαίσιο της δράσης είναι οι ετήσιες και μόνιμες καλλιέργειες που αποτυπώνονται στο σχετικό πίνακα με τα ύψη ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι καλλιέργειες τα προϊόντα των οποίων χρησιμοποιούνται για ενεργειακούς σκοπούς, και οι υδροπονικές καλλιέργειες.

11.2 – ενίσχυση για τη διατήρηση πρακτικών και μεθόδων βιολογικής γεωργίας

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύεται η διατήρηση βιολογικών καλλιεργητικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στη γεωργία, σε δικαιούχους που εφαρμόζουν τον Κανονισμό 834/2007 και διατηρούν ενεργή σύμβαση με εγκεκριμένο Οργανισμό ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Η δέσμευση είναι πενταετής με δυνατότητα ετήσιας παράτασης μετά τη λήξη της αρχικής περιόδου. Η δέσμευση εφαρμόζεται σε καθορισμένα αγροτεμάχια καθόλη τη διάρκεια της πενταετίας.

Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής: Όλη η χώρα

Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το διαφυγόν εισόδημα, τις πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που αναλήφθησαν.

Δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι μπορεί να είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, οι οποίοι ανταποκρίνονται στον ορισμό των ενεργών αγροτών σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013, όπως προσδιορίστηκε στις εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το διαφυγόν εισόδημα που συνεπάγεται η διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στη γεωργία, για πρόσθετα κόστη που συνίστανται στις δαπάνες για εργαστηριακές αναλύσεις

για κόστος συναλλαγής που συνίσταται στις δαπάνες πιστοποίησης για την εφαρμογή των κατευθύνσεων, προδιαγραφών και τεχνικών της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007.

Όροι επιλεξιμότητας

Ο δικαιούχος πρέπει να είναι ενεργός γεωργός σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013, όπως προσδιορίστηκε στις εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Τα αγροτεμάχια που θα ενταχθούν στο υπομέτρο πρέπει να τηρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: · Να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου.

Στην περίπτωση των μόνιμων φυτειών (δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπελώνες) τα προς ένταξη αγροτεμάχια θα πρέπει να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου με επιλέξιμη για τη δέσμευση καλλιέργεια.

Να υφίσταται ενεργή σύμβαση με εγκεκριμένο Οργανισμό ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων για την εφαρμογή των κατευθύνσεων, προδιαγραφών και τεχνικών της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007. Αγροτεμάχια που βρίσκονται σε φάση μετάβασης από τη συμβατική στη βιολογική γεωργία είναι επιλέξιμα στη δράση, δεδομένου ότι στη φάση μετάβασης εφαρμόζονται ήδη στο αγροτεμάχιο οι διατάξεις του καν. 834/2007 περί βιολογικού τρόπου παραγωγής.

Να κατέχονται νόμιμα καθ’ όλη την περίοδο της δέσμευσης. 

Το ελάχιστο μέγεθος των υπό ένταξη αγροτεμαχίων ανέρχεται σε 0,1Ha. Το ελάχιστο μέγεθος της εκμετάλλευσης ανέρχεται σε 0,2 Ha για ετήσιες καλλιέργειες, 0,3 για μόνιμες φυτείες και 0,3 για μικτές εκμεταλλεύσεις.

Όσον αφορά την ομάδα καλλιέργειας «Ελαιοκομία», η ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης των υπό ένταξη ελαιοτεμαχίων ανέρχεται σε 80 ελαιόδεντρα/Ha προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι πρόκειται για συστηματικό ελαιώνα.

Επιλέξιμες στο πλαίσιο της δράσης είναι οι ετήσιες και μόνιμες καλλιέργειες που αποτυπώνονται στο σχετικό πίνακα με τα ύψη ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι καλλιέργειες τα προϊόντα των οποίων χρησιμοποιούνται για ενεργειακούς σκοπούς, και οι υδροπονικές καλλιέργειες.

Πηγή: agroepidotiseis.blogspot.com