ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

Σκορπιός: Τέλος εποχής Ωνάση- Ο Ριμπολόβλεφ βάζει την υπογραφή του και τον εντάσσει στον 21ο αιώνα

Σκορπιός
Σκορπιός

Σκορπιός

Σκορπιός – Άδεια για ξενοδοχειακό συγκρότημα αποτελούμενο από 12 κτίρια  συνολικής δυναμικότητας 48 κλινών φαίνεται να εξασφάλισε ο Ρώσος Ολιγάρχης  στον Σκορπιό , δίπλα στο Μεγανήσι. Η επένδυση φιλοδοξεί  ν΄αλλάξει    την όψη των κτιρίων του νησιού, αφού πολλά από αυτά είναι  ξεπερασμένης αρχιτεκτονικής και αμφίβολης λειτουργικότητας λόγων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν την εποχή της  κατασκευής τους.

Είναι κοινό μυστικό πως κάποια από αυτά δεν χρησιμοποιούνταν ούτε από τον ίδιο τον Ρώσο που προτιμούσε ν΄απολαμβάνει κατά την παραμονή του στον Σκορπιό την πολυτέλεια της θαλαμηγού του. Πέραν όμως των 12 πολυτελών επαύλεων  με πισίνες που θα δημιουργηθούν εκ θεμελίων, θα δημιουργηθεί κι ένα πλήθος υποστηρικτικών εγκαταστάσεων που θα εξασφαλίζουν την πλήρη αυτονομία και ιδιωτικότητα του νησιού για τα επόμενα χρόνια. Έτσι έχει εξασφαλιστεί η αδειοδότηση  για δημιουργία μονάδας αφαλάτωσης,  παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μεγάλης αποθήκης καυσίμων, αυτόνομου δικτύου ύδρευσης, ακόμα και μιας πτηνοτροφικής μονάδας παραγωγής.

Επίσης εξασφαλίστηκαν και άδειες για αθλητικές εγκαταστάσεις, γηπέδων γκολφ, τένις, μπάσκετ και ποδοσφαίρου.

¨Δρακόντειοι» όμως είναι οι όροι που έθεσαν οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την υλοποίηση της επένδυσης μιας και ο Σκορπιός βρίσκεται εντός προστατευόμενης περιοχής ΝΑΤURA:

i Καµία εκσκαφή θαλάσσιου πυθµένα και επίχωση τµήµατος θαλάσσιου χώρου

ii.  .Περιορισµός ελεύθερης αγκυροβολίας θαλασσίων σκαφών

iii. Απαγορεύεται η νέα διανοιξη πέραν των ήδη διαµορφωµένων υφιστάµενων προσβάσεων χωρίς διαπλάτυνση του εύρους τους . Επιτρέπονται µονο εργασίες συντήρησης -∆ιατηρούνται τα υφιστάµενα µονοπάτια Αποφυγή υποδοµής µεταφορών κατά µήκος της ακτής. Η κίνηση στις δασικές εκτάσεις να γίνεται µόνο µέσω των δικτύων µονοπατιών περιορισµένου πλάτους

iv. Απαγορεύονται οι περιφράξεις ώστε να µην εµποδίζεται η ελεύθερη διέλευση των µικρών ζώων της άγριας ενδηµικής πανίδας

v. Εγκατάσταση δικτύου πυρασφάλειας

vi. Απαγορεύεται η κοπή και εκρίζωση των ενδηµικών ειδών και εν γένει της τοπικής χλωρίδας.

vii. Στον περιβάλλοντα χώρο να µην γίνονται φυτεύσεις µε ξενικά φυτικά είδη .

viii. Σεβασµός της τοπογραφίας, της οικολογίας της τοπικής βλάστησης, του τοπικού χαρακτήρα, και ένταξη των κτιριακών όγκων στο άµεσο περιβάλλον

ix. Το σύνολο των δραστηριοτήτων να αναπτυχθεί εντός των µη δασικών εκτάσεων.

x. Η λειτουργία των κολυµβητικών δεξαµενών και η διάθεση του νερού που προκύπτει από το άδειασµά τους να γίνεται σύµφωνα µε τους όρους της υπ’αριθµ. Γ1/443/1973 (ΦΕΚ Β’67) Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. xi. Απαιτούµενη άδεια επαναχρησιµοποίησης επεξεργασµένων λυµάτων

xii. Κατά την διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις κατά τους ορισµούς της σχετικής νοµοθεσίας να λαµβάνεται ταυτόχρονη πρόνοια για την µέγιστη δυνατή  επαναξιοποίησή τους.

xiii. Σε ότι αφορά το ισοζύγιο εκσκαφών επιχωµατώσεων να επιδιωχθεί να είναι µηδενικό µε επαναχρησιµοποίηση των κατάλληλων ποσοτήτων εκσκαφών για τις απαραίτητες επιχωµατώσεις

xiv. Χωροθέτηση αθλητικών δραστηριοτήτων σε θέσεις µε ήπιες κλίσεις και περιβάλλοντα χώρο από φυτά ώστε να εντάσσονται στο φυσικό περιβάλλον xv. Απαγορεύεται οποιαδήποτε µόνιµη ασφαλτόστρωση ή τσιµεντοποίηση επιφανειών που δεν εξυπηρετούν της απόλυτα απαραίτητες λειτουργικές ανάγκες των δραστηριοτήτων

xvi. Η εισαγωγή κτιριακών εγκαταστάσεων να µην τµηµατοποιήσει το φυσικό οικοσύστηµα  xvii. Στο εργοταξιακό χώρο να περιλαµβάνονται διατάξεις αντιθορυβικής προστασίας και νυκτερινός φωτισµός ασφαλείας.

xviii.  Απαγορεύεται η συντήρηση οχηµάτων εντός το χώρου του εργοταξίου εκτός αν υπάρχει αδειοδότηση από τον αρµόδιο φορέα

xix. ∆εν επιτρέπεται η λειτουργία πεδίου προσγείωσης ελικοπτέρων σε περιοχές που υπόκεινται σε περιβαλλοντική ή άλλη προστασία σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Π.∆. 19/2009 ΦΕΚ 35 Α

xx. Η παρούσα Απόφαση Πρόσθετων Όρων στις ΠΠ∆ υπαγωγής των δραστηριοτήτων αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα των ΠΠ∆ και της άδειας λειτουργίας τους όπου απαιτείται,  (άδεια και ΠΠ∆ που αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της άδειαΤο σηµείο εκβολής του αγωγού µεταφοράς αλµόλοιπων από την αφαλάτωση να αποµακρυνθεί  από τον λειµώνα της Ποσειδωνίας της περιοχής καθώς η αύξηση της αλατότητας επιφέρει σηµαντικές επιπτώσεις σε αυτόν. Η δε άλµη κοντά σε λειµώνες µπορεί να επιφέρει υποβάθµιση σε µεγάλες περιοχές  Η απόληξη του αγωγού πρέπει να γίνει σε κατάλληλο βάθος ώστε να εξασφαλίζεται γρήγορη διάλυση και διάχυση της άλµης. Μήκος αγωγού εντός του θαλάσσιου χώρου µεγαλύτερος από 150 µέτρα

xxi. Οι θορυβώδεις εγκαταστάσεις και λειτουργίες να είναι ηχητικά  µονωµένες και συντηρηµένες  ώστε η λειτουργία τους να παράγει τον λιγότερο δυνατό θόρυβο και σε καµία περίπτωση να µην υπερβαίνει τα όρια θορύβου της κείµενης νοµοθεσίας προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί η όχληση στους πληθυσµούς της πανίδας της περιοχής,

xxii. Να διενεργείται συστηµατικός τρόπος συλλογής των απαραίτητων στοιχείων µε βάσει πρόγραµµα παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία του συνόλου των δραστηριοτήτων µε έµφαση στα παράκτια θαλάσσια ύδατα.

O Σκορπιός έχει εμβαδό 831 στρέμματα και περίπου τα μισά από αυτά  έχουν χαρακτηριστεί ως δασικά. Λόγω της περιοχής στην οποία βρίσκεται (ΝATURA) μόλις  5%  κάλυψης του υπολοίπου τμήματος επιτρέπεται, δηλαδή περίπου 20.000m2 .Χονδρικά σε πρώτη φάση υπολογίζεται ότι πάνω από 6.000 m2  θα καλυφθούν με  κτίρια. Ο αριθμός των κλινών όμως μας επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι δεν πρόκειται για μια καθαρά τουριστική επένδυση, παρά μόνο για φιλοξενία του στενού κύκλου της οικογένειας και των φίλων. Για εμάς είναι σημαντικό πρώτον να διαφυλαχθεί ως κόρη οφθαλμού το  φυσικό περιβάλλον και δεύτερον να μην επέρθει καμία αλλαγή που να επηρεάζει την διέλευση στην θάλασσα που ήταν και θα πρέπει να παραμείνει απρόσκοπτη

Πηγή: meganisinews.eu