ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανοίγουν πέντε (5) θέσεις εργασίας στον Δήμο Θέρμου

Σε έγκριση πέντε (5) προσλήψεων τακτικού προσωπικού προχώρησε ο Δήμος Θέρμου, ενόψει του προγραμματισμού που κάνουν οι ΟΤΑ για προσλήψεις. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε στις 19 Φεβρουαρίου σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση και έλαβε απόφαση για τις προσλήψεις, ώστε να ανταπεξέλθει στις ανάγκες των αρµοδιοτήτων του µε την στελέχωση και συγκρότηση των οργανικών δοµών του για το 2016.

Οι πέντε θέσεις που εγκρίθηκαν και αναμένεται να ανοίξουν το αμέσως επόμενο διάστημα είναι κλάδου:

ΠΕ 5 μηχανολόγων ηλεκτρολόγων μηχανικών (1 θέση) για επίβλεψη δικτύων ηλεκτροφωτισµού, αντλιοστασίων, µηχανολογικού εξοπλισµού και εγκαταστάσεων και για µελέτες και επιβλέψεις έργων.
ΠΕ 11 πληροφορικής (1 θέση) για υποστήριξη, συντήρηση και ανάπτυξη δικτύων και προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών των υπηρεσιών του ∆ήµου και των νοµικών του προσώπων.
ΤΕ 17 ∆ιοικητικών–Λογιστών (1 θέση) για την επάνδρωση της οικονοµικής υπηρεσίας λόγω ελλείψεων, µετά από αλλεπάλληλες συνταξιοδοτήσεις διοικητικών υπαλλήλων.
ΠΕ 4 τοπογράφων μηχανικών (1 θέση) για επίβλεψη εφαρµογής σχεδίου πόλης, ΣΧΟΑΠ, τοπογραφικές µελέτες.
ΠΕ 9 γεωπόνων (1 θέση) για τη σύσταση γεωτεχνικής υπηρεσίας στο ∆ήµο µε στόχο την προώθηση και αναβάθµιση της αγροτικής παραγωγής στο ∆ήµο, του οποίου ο πληθυσµός, κατά πλειοψηφία, ασχολείται µε τη γεωργία και την κτηνοτροφία.
Τα τυπικά προσόντα των κλάδων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία είναι:

α. ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ 5 μηχανολόγων ηλεκτρολόγων μηχανικών

1) Πτυχίο ή δίπλωµα Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού Βιοµηχανίας ή Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικών ∆ιαχείρισης Ενεργειακών Πόρων ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ ή ταυτόσηµο κατά περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
2) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.

β. ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ 11 πληροφορικής

1) Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Πληροφορικής ή Εφαρµοσµένης Πληροφορικής ή Επιστήµης Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήµης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήµης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής µε Εφαρµογές στη Βιοϊατρική ή ∆ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων ή Επιστηµών και Πολιτισµού – Κατεύθυνση Η/Υ ή Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ή Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ ή ταυτόσηµο κατά περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2) Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

γ. ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ 17 ∆ιοικητικών-Λογιστών

1) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή διπλωµάτων Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σπουδών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής και
2) Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα:
(i) επεξεργασίας κειµένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

δ. ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ 4 τοπογράφων μηχανικών

1) Πτυχίο ή δίπλωµα Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ ή ταυτόσηµο κατά περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.

ε. ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ 9 γεωπόνων

1) Πτυχίο ή δίπλωµα Τµήµατος Φυτικής Παραγωγής ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ ή ταυτόσηµο κατά περιεχόµενο πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος από το ΓΕΩΤΕΕ.
3) Γνώση Πληροφορικής και Χειρισµού Η/Υ σε βασικό επίπεδο στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) βάσεων δεδοµένων, δ) παρουσιάσεων, ε) υπηρεσιών διαδικτύου. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της θέσης από υποψηφίους µε τα προαναφερόµενα προσόντα θα γίνουν δεκτοί υποψήφιοι µε τα υπό στοιχεία (1) και (2) προσόντα.

Πηγή: agriniovoice.gr