ΠΑΤΡΑ

58 θέσεις εργασίας στην Πάτρα

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαϊας ανακοινώνει την πρόσληψη, από 1-6-2017, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης χρονικής διάρκειας, συνολικού αριθμού πενήντα οκτώ (58) ατόμων για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύουν στην Πάτρα.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αυτοπροσώπως, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη συνημμένη περίληψη, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την δημοσίευση της παρούσας, δηλαδή έως και την 23/5/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 επισυνάπτοντας άπαντες τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

Αίτηση στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται, εκτός από τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου, το ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ & ΔΟΥ και ο Α.Μ. ΙΚΑ του υποψηφίου.
Πιστοποιητικό τίτλου σπουδών Υπεύθυνη Δήλωση ν.1599/86 ότι δεν έχουν καταδικαστεί (συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) Υπεύθυνη Δήλωση ν.1599/86 ότι δεν έχουν απασχοληθεί στον φορέα μέσα στο 12μηνο (συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Φωτοτυπία ταυτότητας Αριθμό δελτίου ανεργίας (εφόσον υπάρχει)
Φωτοαντίγραφα των σχετικών αδειών (όπου απαιτούνται) Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αυτοπροσώπως από τους ενδιαφερόμενους ως εξής:

α. Για τις θέσεις των εργοταξίων του Νομού Αιτωλοακαρνανίας (Ευήνου, Αμφιλοχίας και Αγρινίου), με κωδικούς 111 έως 116, στη Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Τμήμα Προσωπικού Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Κύπρου 30 (Διοικητήριο), Ι.Π. Μεσολογγίου, τηλ. 26313-61215, 26313- 61657).

β. Για τις θέσεις του εργοταξίου Πύργου, με κωδικούς 108 έως 110, στη Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Τμήμα Προσωπικού Π.Ε. Ηλείας, Μανωλοπούλου 47(Διοικητήριο), Πύργος, τηλ. 26213-60356, 26213-60355.

γ. Για τις υπόλοιπες θέσεις, με κωδικούς 101 έως 107, στη Διεύθυνση Διοίκησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Τμήμα Οργάνωσης & Αξιοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Πανεπιστημίου 254 (Κτήριο Β΄) Τ.Κ. 26443 Πάτρα, τηλ. 2613-613 423, 2613-613 149).

Perilipsi_SOX_2017_76_4

dikaiologitika.gr