ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προϋπολογισμός 2018: Αυξημένοι κατά 951 εκατ. ευρώ οι φόροι

Προϋπολογισμός 2018
Προϋπολογισμός 2018

Προϋπολογισμός 2018

Προϋπολογισμός 2018 – Σε 54,244 δισ. ευρώ αναμένεται να διαμορφωθούν τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού (τακτικού προϋπολογισμού και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ) το 2018 έναντι 52,142 δισ. ευρώ φέτος.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού (τακτικού και ΠΔΕ) προβλέπεται να φτάσουν τα 55,188 δισ. ευρώ έναντι 57,265 δισ. ευρώ φέτος.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται να διαμορφωθεί σε 7,051 δισ. ευρώ ή 3,8% του ΑΕΠ.

Οι φορολογούμενοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με νέες φορολογικές επιβαρύνσεις που φτάνουν τα 951 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 478 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από άμεση φορολογία και άλλα 473 εκατ. ευρώ από έμμεση φορολογία.

ΕΣΟΔΑ

Αναλυτικά, σε ό,τι αφορά τα έσοδα προβλέπονται τα ακόλουθα:

Τα καθαρά έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού, σε ταμειακή βάση, προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 50.509 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,795 εκατ. ευρώ έναντι του 2017 και μειωμένα κατά 764 εκατ. ευρώ έναντι των προβλέψεων του ΜΠΔΣ 2018-2021.

Άμεσοι φόροι

Οι άμεσοι φόροι προβλέπεται ότι θα διαμορφωθούν στα 20.766 εκατ. ευρώ, αυξημένοι κατά 478 εκατ. ευρώ έναντι του 2017 και μειωμένοι κατά 687 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2018-2021. Ειδικότερα:

 • Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων, προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 8.725 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 456 εκατ. ευρώ έναντι του 2017, κυρίως λόγω της εκτιμώμενης απόδοσης των παρεμβάσεων που αφορούν στην κατάργηση του 25% του αφορολόγητου σε βουλευτές και δικαστικούς λειτουργούς, τη φορολόγηση της βραχυπρόθεσμης μίσθωσης ακινήτων, την κατάργηση της έκπτωσης στις ιατρικές δαπάνες, καθώς και της έκπτωσης 1,5% στην παρακράτηση φόρου.
 • Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων προβλέπεται να παρουσιάσει μείωση κατά 111 εκατ. ευρώ έναντι του 2017 και να διαμορφωθεί στα 3.322 εκατ. ευρώ, λόγω της επίδρασης της αυξημένης προκαταβολής του έτους 2017.
 • Οι φόροι περιουσίας προβλέπεται να φθάσουν στα 3.379 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 179 εκατ. ευρώ έναντι του 2017, η οποία οφείλεται, κυρίως, στην προαναφερόμενη μετακύλιση της τελευταίας δόσης του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) του έτους 2017, στον Ιανουάριο του 2018.
 • Οι άμεσοι φόροι ΠΟΕ αναμένεται να διαμορφωθούν στα 1.718 εκατ. ευρώ, μειωμένοι κατά 103 εκατ. ευρώ έναντι του 2017, ενώ οι λοιποί άμεσοι φόροι θα διαμορφωθούν στα 2.362 εκατ. ευρώ, μειωμένοι κατά 8 εκατ. ευρώ έναντι του 2017.

Έμμεσοι φόροι

 • Οι έμμεσοι φόροι προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 27.390 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 473 εκατ. ευρώ έναντι του 2017 και μείωση κατά 112 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου ΜΠΔΣ 2018-2021. Ειδικότερα:
 • Τα έσοδα από ΦΠΑ αναμένεται να ανέλθουν στα 15.845 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 78 εκατ. ευρώ έναντι του 2017.
 • Οι φόροι κατανάλωσης θα διαμορφωθούν στα 9.706 εκατ. ευρώ αυξημένοι κατά 439 εκατ. ευρώ έναντι του 2017, κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων από καπνικά προϊόντα ύστερα από την αποθεματοποίηση που συντελέστηκε το έτος 2016 και επηρέασε αρνητικά τα έσοδα του 2017.
 • Οι έμμεσοι φόροι ΠΟΕ θα διαμορφωθούν στα 851 εκατ. ευρώ, μειωμένοι κατά 71 εκατ. ευρώ έναντι του 2017.

Μη φορολογικά έσοδα

Οι απολήψεις του Τακτικού Προϋπολογισμού από την ΕΕ προβλέπεται να φθάσουν στα 331 εκατ. ευρώ, σημαντικό μέρος των οποίων (170 εκατ. ευρώ) αφορά απολήψεις από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) για τη χρηματοδότηση μέτρων και δράσεων αγροτικής ανάπτυξης. Τα έσοδα από τις μεταναστευτικές ροές προβλέπονται στα 100 εκατ. ευρώ.

Τέλος, τα λοιπά μη φορολογικά έσοδα προβλέπονται στα 3.942 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 398 εκατ. ευρώ έναντι του 2017 και αυξημένα κατά 280 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2018-2021. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται τα πρόσθετα έσοδα από την εισαγωγή των παιγνιομηχανημάτων (VLTs), ύψους 100 εκατ. ευρώ.

Μη τακτικά έσοδα

Τα έσοδα των καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών προβλέπεται να διαμορφωθούν σε 304 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 7 εκατ. ευρώ έναντι του 2017 και κατά 21 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2018-2021.

Μεταφορά απoδόσεων από τη διακράτηση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στα χαρτοφυλάκια Κεντρικών Τραπεζών του Ευρωσυστήματος (ANFA)

Από τη μεταφορά αποδόσεων από τη διακράτηση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στα χαρτοφυλάκια των Κεντρικών Τραπεζών του Ευρωσυστήματος (ANFAs), καθώς και από το Πρόγραμμα Αγοράς Ομολόγων (SMPs), της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), αναμένεται να εισπραχθούν 314 εκατ. ευρώ.

Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων

Οι επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 3.648 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 265 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2018-2021.

Έσοδα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)

Τα έσοδα του ΠΔΕ για το έτος 2018 προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 3.735 εκατ. ευρώ σε ταμειακή βάση, και στα 3.764 εκατ. ευρώ σε δεδουλευμένη βάση, χωρίς να παρουσιάζουν απόκλιση από το στόχο του ΜΠΔΣ 2018-2021.

 

ΔΑΠΑΝΕΣ

Σε ό,τι αφορά τις δαπάνες ο προϋπολογισμός προβλέπει τα εξής:

Οι συνολικές δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού (σε ταμειακή βάση) για το έτος 2018 προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 48.438 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 916 εκατ. ευρώ σε σχέση το στόχο του ΜΠΔΣ 2018-2021, κυρίως λόγω της μείωσης της δαπάνης τόκων, της επανεκτίμησης της επιχορήγησης στον ΕΦΚΑ για την πληρωμή των συντάξεων του Δημοσίου, της μείωσης του ελλείμματος του ΕΛΕΓΕΠ, της επανεκτίμησης των αποδιδόμενων πόρων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και της επανεκτίμησης των δαπανών για καταπτώσεις εγγυήσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης.

Οι πρωτογενείς δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού προβλέπεται ότι θα διαμορφωθούν στα 43.238 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 216 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2018-2021.

Ανάλυση δαπανών κατά μείζονα κατηγορία

Αποδοχές και συντάξεις

Οι δαπάνες αποδοχών και συντάξεων προβλέπεται να ανέλθουν στα 12.298 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 371 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2017, κυρίως λόγω των αυξημένων εργοδοτικών εισφορών του κράτους ως εργοδότη υπέρ του ΕΦΚΑ για τους υπαλλήλους που υπάγονταν στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου έως 31/12/2016 (από 3,33% το 2017 σε 6,67% το 2018), της αναμόρφωσης των ειδικών μισθολογίων, καθώς και της συνεχιζόμενης από το 2017 μείωσης του αριθμού των αποχωρήσεων λόγω συνταξιοδότησης.

Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές

Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής προβλέπεται να ανέλθουν στα 417 εκατ. ευρώ, έναντι 348 εκατ. ευρώ για το έτος 2017. Η εν λόγω αύξηση οφείλεται κυρίως στη μεταφορά της δαπάνης της ειδικής αποζημίωσης για νυχτερινή απασχόληση στα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας από τη μείζονα κατηγορία των αποδοχών και συντάξεων στην κατηγορία πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές, σύμφωνα με νομοθετικές παρεμβάσεις που περιελήφθησαν στα ειδικά μισθολόγια.

Καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες (πλην αποθεματικού)

Οι δαπάνες αυτές προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 1.951 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας κυρίως:

 • τις καταναλωτικού χαρακτήρα δαπάνες λειτουργίας των φορέων της κεντρικής διοίκησης,
 • τις δαπάνες για προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών και
 • τις δαπάνες μετακίνησης του προσωπικού για εκτέλεση υπηρεσίας.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται και δράσεις συνολικού ύψους 260 εκατ. ευρώ περίπου για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής που χρηματοδοτούνται από την επισκόπηση των πρωτογενών λειτουργικών δαπανών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Αποθεματικό

Για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και έκτακτου χαρακτήρα δαπανών έχουν προβλεφθεί πιστώσεις ύψους 1.000 εκατ. ευρώ, όπως είχε προβλεφθεί αρχικά και στον προϋπολογισμό του 2017.

Μεταβιβαστικές πληρωμές

Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 20.272 εκατ. ευρώ και θα καλύψουν κυρίως ανάγκες επιχορήγησης της κοινωνικής ασφάλισης, των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και των δαπανών για την κοινωνική προστασία (επιδόματα πολυτέκνων, επίδομα θέρμανσης, επιχορήγηση στο ΑΚΑΓΕ, καθώς και άλλες δαπάνες κοινωνικού χαρακτήρα).

Στις παραπάνω δαπάνες περιλαμβάνονται και δράσεις για:

 • την πλήρη εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ύψους 760 εκατ. ευρώ),
 • την επιχορήγηση του ΕΦΚΑ για την πληρωμή των συντάξεων του Δημοσίου και
 • τη συνεισφορά του Δημοσίου για την προστασία της κύριας κατοικίας των υπερχρεωμένων νοικοκυριών (ύψους 50 εκατ. ευρώ).

Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα

Οι πιστώσεις της κατηγορίας αυτής αφορούν αποδόσεις πόρων σε τρίτους κ.λπ. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κυρίως οι αποδόσεις πόρων στους ΟΤΑ και οι αποδόσεις στην ΕΕ. Οι δαπάνες αυτές προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 5.138 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το 2017 κατά 149 εκατ. ευρώ, η οποία οφείλεται κυρίως στις αυξημένες αποδόσεις προς τους ΟΤΑ.

Καταπτώσεις εγγυήσεων

Το συνολικό ύψος των δαπανών για καταπτώσεις εγγυήσεων προς φορείς εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 970 εκατ. ευρώ, έναντι 890 εκατ. ευρώ για το 2017. Η αύξηση αυτή θα προέλθει κυρίως από τις καταπτώσεις εγγυήσεων σε φορείς εντός της Γενικής Κυβέρνησης.

Δαπάνες προμηθειών τραπεζών, Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και λοιπές δαπάνες δημόσιου χρέους

Οι δαπάνες αυτές προβλέπονται στα 65 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 10 εκατ. ευρώ σε σχέση με το έτος 2017.

Δαπάνες για την υλοποίηση εξοπλιστικών προγραμμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Οι ταμειακές δαπάνες της κατηγορίας αυτής προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 510 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 36 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2017, ενώ οι φυσικές παραλαβές προβλέπεται να φθάσουν στα 306 εκατ. ευρώ.

Δαπάνες τόκων

Οι δαπάνες για τόκους θα ανέλθουν στα 5.200 εκατ. ευρώ, έναντι των 6.000 εκατ. ευρώ της εκτίμησης του 2017.

Πηγή: Nafteboriki.gr