NEWS ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα αποχαιρέτησε τον ήρωα σμηναγό Γιώργο Μπαλταδώρο

¢íäñåò ôçò ÐïëåìéêÞò Áåñïðïñßáò óõíïäåýïõí ôç óïñü ôïõ Óìçíáãïý Ãéþñãïõ Ìðáëôáäþñïõ óôï íáü ÊïéìÞóåùò ôçò Èåïôüêïõ, óôï Ìïñöïâïýíé Êáñäßôóáò, ÓÜââáôï 14 Áðñéëßïõ 2018. Ï 34÷ñïíïò Óìçíáãüò Ãåþñãéïò Ìðáëôáäþñïò áðïãåéþèçêå ôï ðñùß ôçò ÐÝìðôçò 12 Áðñéëßïõ 2018 áðü ôçí Óêýñï, ìå áðïóôïëÞ ôçí áíáãíþñéóç êáé áíá÷áßôéóç ôïõñêéêþí áåñïóêáöþí êáé Þôáí ï áñ÷çãüò ôïõ ó÷çìáôéóìïý ôùí äýï áåñïóêáöþí Mirage 2000-5. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ ÁÐÅ-ÌÐÅ/ ×ÁÓÉÁËÇÓ ÂÁÚÏÓ

Η Ελλάδα αποχαιρέτησε στο Μορφοβούνι τον ήρωα Σμηναγό Γιώργο Μπαλταδώρο που έχασε την ζωή του εν ώρα καθήκοντος, στη συντριβή του Mirage 2000-5 κοντά στη Σκύρο.

Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα βαρύ πως θα μπορούσε άλλωστε να ήταν διαφορετικά όταν πρόκειται για έναν άνθρωπο 34 ετών, πατέρα δύο ανήλικων παιδιών που έφυγε τόσο νωρίς και τόσο άδικα από τη ζωή.

Κοντά του βρέθηκε η οικογένειά του, οι συνάδελφοί του, οι φίλοι του, οι συγχωριανοί του αλλά και απλός κόσμος που δεν γνώριζε τον Γιώργο Μπαλταδώρο προσωπικά αλλά ένιωσε ότι έπρεπε να είναι παρών σε αυτό το τελευταίο αντίο. Ήταν εκατοντάδες αυτοί που έσπευσαν στο γραφικό χωριό του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, μία ανοιξιάτικη και ζεστή μέρα αλλά τόσο πένθιμη και τόσο συγκινησιακά φορτισμένη που θύμιζε Μεγάλη Παρασκευή.

Δείτε όλο το ρεπορταζ στο karditsalive.net